Các danh hiệu | XBOX Việt Nam

Các danh hiệu

 1. 5

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm

 2. 5

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 3. 10

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 4. 10

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 5. 10

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 6. 20

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 7. 30

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 8. 50

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 9. 60

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 10. 100

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 11. 100

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 12. 100

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 13. 150

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 14. 180

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 15. 200

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 16. 200

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 17. 250

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 18. 300

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 19. 300

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 20. 400

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 21. 400

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 22. 500

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 23. 500

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 24. 500

  Bạn được 1500 likes

  Bạn được 1500 likes

 25. 500

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 26. 600

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 27. 600

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 28. 600

  Bạn được 2500 likes

  Bạn được 2500 likes

 29. 800

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 30. 800

  Bạn đã có 1200 bài viết

  Bạn đã có 1200 bài viết

 31. 800

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 32. 800

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 33. 1000

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 34. 1300

  Bạn đã có 2500 bài viết

  Bạn đã có 2500 bài viết

 35. 1500

  Bạn đã có 1800 bài viết

  Bạn đã có 1800 bài viết

 36. 1500

  XVN Destroyer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Destroyer

 37. 2000

  Bạn được 1000 likes

  Bạn được 1000 likes

 38. 2200

  XVN Insane

  Bạn đã có danh hiệu XVN Insane

 39. 2500

  Bạn đã có 3500 bài viết

  Bạn đã có 3500 bài viết

 40. 3000

  XVN Master

  Bạn đã trở thành XVN Master

 41. 3600

  Bạn đã có 5000 bài viết

  Bạn đã có 5000 bài viết

 42. 4000

  Bạn được 2000 likes

  Bạn được 2000 likes

 43. 4000

  XVN Hero

  Bạn đã trở thành XVN Hero

 44. 6000

  Bạn được 3000 likes

  Bạn được 3000 likes

 45. 8000

  Bạn được 4000 likes

  Bạn được 4000 likes

 46. 10000

  Bạn được 5000 likes

  Bạn được 5000 likes


Đang tải...