Điểm thưởng dành cho ChrisBarrock | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho ChrisBarrock

 1. 10
  Thưởng vào: 29/9/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 2. 30
  Thưởng vào: 19/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 3. 10
  Thưởng vào: 19/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 4. 50
  Thưởng vào: 30/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 5. 100
  Thưởng vào: 30/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 6. 60
  Thưởng vào: 30/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 7. 10
  Thưởng vào: 30/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 8. 5
  Thưởng vào: 30/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 9. 5
  Thưởng vào: 30/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...