Điểm thưởng dành cho Clover | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Clover

 1. 500
  Thưởng vào: 9/2/16

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 2. 1500
  Thưởng vào: 26/8/15

  Bạn đã có 1800 bài viết

  Bạn đã có 1800 bài viết

 3. 600
  Thưởng vào: 15/3/15

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 4. 500
  Thưởng vào: 15/3/15

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 5. 1500
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Destroyer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Destroyer

 6. 800
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 7. 500
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 8. 300
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 9. 100
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 10. 1000
  Thưởng vào: 1/3/15

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 11. 400
  Thưởng vào: 5/11/14

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 12. 800
  Thưởng vào: 5/11/14

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 13. 600
  Thưởng vào: 13/8/14

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 14. 300
  Thưởng vào: 11/8/14

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 15. 800
  Thưởng vào: 11/8/14

  Bạn đã có 1200 bài viết

  Bạn đã có 1200 bài viết

 16. 100
  Thưởng vào: 14/5/14

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 17. 400
  Thưởng vào: 28/4/14

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 18. 800
  Thưởng vào: 31/3/14

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 19. 200
  Thưởng vào: 24/1/14

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 20. 200
  Thưởng vào: 24/1/14

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 21. 250
  Thưởng vào: 3/1/14

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 22. 100
  Thưởng vào: 25/11/13

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 23. 180
  Thưởng vào: 4/11/13

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 24. 20
  Thưởng vào: 1/11/13

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 25. 150
  Thưởng vào: 14/10/13

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 26. 50
  Thưởng vào: 7/9/13

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 27. 60
  Thưởng vào: 7/9/13

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 28. 30
  Thưởng vào: 21/6/13

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 29. 10
  Thưởng vào: 6/6/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 30. 10
  Thưởng vào: 23/5/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 31. 5
  Thưởng vào: 17/5/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 32. 10
  Thưởng vào: 16/5/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 33. 5
  Thưởng vào: 15/5/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...