Điểm thưởng dành cho dilap | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho dilap

 1. 500
  Thưởng vào: 28/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 2. 300
  Thưởng vào: 28/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 3. 100
  Thưởng vào: 28/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 4. 200
  Thưởng vào: 24/12/14

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 5. 250
  Thưởng vào: 14/7/13

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 6. 200
  Thưởng vào: 3/6/13

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 7. 500
  Thưởng vào: 3/6/13

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 8. 100
  Thưởng vào: 1/11/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 9. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 10. 100
  Thưởng vào: 25/7/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 11. 180
  Thưởng vào: 25/7/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 12. 20
  Thưởng vào: 22/7/12

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 13. 150
  Thưởng vào: 16/6/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 14. 50
  Thưởng vào: 23/4/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 15. 60
  Thưởng vào: 23/4/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 16. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 17. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 18. 5
  Thưởng vào: 6/4/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 19. 10
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 20. 5
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...