Điểm thưởng dành cho eternal_faithful | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho eternal_faithful

 1. 10
  Thưởng vào: 19/7/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 2. 150
  Thưởng vào: 11/7/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 3. 30
  Thưởng vào: 11/7/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 4. 10
  Thưởng vào: 11/7/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 5. 500
  Thưởng vào: 11/4/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 6. 50
  Thưởng vào: 11/4/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 7. 200
  Thưởng vào: 11/4/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 8. 100
  Thưởng vào: 11/4/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 9. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 10. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 11. 250
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 12. 180
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 13. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 14. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 15. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 16. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...