Điểm thưởng dành cho hoadn | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho hoadn

 1. 150
  Thưởng vào: 6/6/16

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 2. 200
  Thưởng vào: 18/1/16

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 3. 100
  Thưởng vào: 18/1/16

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 4. 100
  Thưởng vào: 12/1/16

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 5. 60
  Thưởng vào: 12/1/16

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 6. 20
  Thưởng vào: 12/12/13

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 7. 30
  Thưởng vào: 14/10/13

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 8. 10
  Thưởng vào: 8/10/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 9. 10
  Thưởng vào: 8/10/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 10. 10
  Thưởng vào: 14/10/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 11. 5
  Thưởng vào: 14/10/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 12. 5
  Thưởng vào: 23/4/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm

 13. 500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 14. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 15. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm


Đang tải...