Điểm thưởng dành cho hungzzzz | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho hungzzzz

 1. 100
  Thưởng vào: 31/7/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 2. 10
  Thưởng vào: 1/12/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 3. 150
  Thưởng vào: 16/4/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 4. 30
  Thưởng vào: 16/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 5. 10
  Thưởng vào: 16/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 6. 50
  Thưởng vào: 14/4/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 7. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 8. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 9. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 10. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 11. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...