Điểm thưởng dành cho iaou1314 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho iaou1314

 1. 10
  Thưởng vào: 4/9/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 2. 600
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 3. 500
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 4. 400
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 5. 150
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 6. 30
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 7. 10
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 8. 500
  Thưởng vào: 16/7/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 9. 50
  Thưởng vào: 16/7/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 10. 300
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 11. 1000
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 12. 800
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 13. 600
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 14. 400
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 15. 200
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 16. 100
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 17. 1300
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 2500 bài viết

  Bạn đã có 2500 bài viết

 18. 1500
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 1800 bài viết

  Bạn đã có 1800 bài viết

 19. 100
  Thưởng vào: 16/7/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 20. 200
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 21. 800
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 1200 bài viết

  Bạn đã có 1200 bài viết

 22. 800
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 23. 250
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 24. 180
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 25. 60
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 26. 10
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 27. 5
  Thưởng vào: 16/7/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 28. 5
  Thưởng vào: 16/7/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...