Điểm thưởng dành cho ItsmeAj | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho ItsmeAj

 1. 4000
  Thưởng vào: 18/10/15

  XVN Hero

  Bạn đã trở thành XVN Hero

 2. 3000
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Master

  Bạn đã trở thành XVN Master

 3. 2200
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Insane

  Bạn đã có danh hiệu XVN Insane

 4. 1500
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Destroyer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Destroyer

 5. 800
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 6. 500
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 7. 300
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 8. 100
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 9. 6000
  Thưởng vào: 29/12/14

  Bạn được 3000 likes

  Bạn được 3000 likes

 10. 2500
  Thưởng vào: 11/4/14

  Bạn đã có 3500 bài viết

  Bạn đã có 3500 bài viết

 11. 600
  Thưởng vào: 22/9/13

  Bạn được 2500 likes

  Bạn được 2500 likes

 12. 500
  Thưởng vào: 14/10/12

  Bạn được 1500 likes

  Bạn được 1500 likes

 13. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 14. 4000
  Thưởng vào: 8/5/12

  Bạn được 2000 likes

  Bạn được 2000 likes

 15. 150
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 16. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 17. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 18. 2000
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 1000 likes

  Bạn được 1000 likes

 19. 1000
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 20. 800
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 21. 600
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 22. 400
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 23. 200
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 24. 600
  Thưởng vào: 30/3/12

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 25. 500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 26. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 27. 500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 28. 400
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 29. 300
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 30. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 31. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 32. 1300
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 2500 bài viết

  Bạn đã có 2500 bài viết

 33. 1500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1800 bài viết

  Bạn đã có 1800 bài viết

 34. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 35. 800
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1200 bài viết

  Bạn đã có 1200 bài viết

 36. 800
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 37. 250
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 38. 180
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 39. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 40. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 41. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 42. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...