Điểm thưởng dành cho Kanon | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Kanon

 1. 800
  Thưởng vào: 31/3/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 2. 500
  Thưởng vào: 31/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 3. 300
  Thưởng vào: 31/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 4. 100
  Thưởng vào: 31/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 5. 2000
  Thưởng vào: 23/12/12

  Bạn được 1000 likes

  Bạn được 1000 likes

 6. 600
  Thưởng vào: 28/11/12

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 7. 500
  Thưởng vào: 28/11/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 8. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 9. 800
  Thưởng vào: 9/7/12

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 10. 150
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 11. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 12. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 13. 500
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 14. 400
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 15. 300
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 16. 1000
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 17. 800
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 18. 600
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 19. 400
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 20. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 21. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 22. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 23. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 24. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 25. 250
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 26. 180
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 27. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 28. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 29. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 30. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...