Điểm thưởng dành cho Luker | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Luker

 1. 500
  Thưởng vào: 9/9/15

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 2. 1000
  Thưởng vào: 9/9/15

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 3. 400
  Thưởng vào: 15/3/15

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 4. 800
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 5. 500
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 6. 300
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 7. 100
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 8. 800
  Thưởng vào: 11/11/14

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 9. 300
  Thưởng vào: 11/4/14

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 10. 800
  Thưởng vào: 11/4/14

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 11. 600
  Thưởng vào: 23/5/13

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 12. 20
  Thưởng vào: 30/9/12

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 13. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 14. 150
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 15. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 16. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 17. 500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 18. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 19. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 20. 400
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 21. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 22. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 23. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 24. 250
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 25. 180
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 26. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 27. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 28. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 29. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...