Điểm thưởng dành cho No_Mercy_2ne1 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho No_Mercy_2ne1

 1. 1500
  Thưởng vào: 25/5/15

  XVN Destroyer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Destroyer

 2. 800
  Thưởng vào: 25/5/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 3. 500
  Thưởng vào: 25/5/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 4. 300
  Thưởng vào: 25/5/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 5. 100
  Thưởng vào: 25/5/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 6. 1500
  Thưởng vào: 27/4/13

  Bạn đã có 1800 bài viết

  Bạn đã có 1800 bài viết

 7. 500
  Thưởng vào: 6/2/13

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 8. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 9. 1000
  Thưởng vào: 13/8/12

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 10. 600
  Thưởng vào: 20/4/12

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

  Bạn đã có 9000 điểm thành tích

 11. 500
  Thưởng vào: 20/4/12

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 12. 150
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 13. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 14. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 15. 400
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 16. 800
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 17. 600
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 18. 400
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 19. 200
  Thưởng vào: 31/3/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 20. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 21. 300
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 22. 200
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 23. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 24. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 25. 800
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 1200 bài viết

  Bạn đã có 1200 bài viết

 26. 800
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 27. 250
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 28. 180
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 29. 60
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 30. 10
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 31. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 32. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...