Điểm thưởng dành cho qd4 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho qd4

 1. 300
  Thưởng vào: 13/9/16

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 2. 300
  Thưởng vào: 13/9/16

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 3. 500
  Thưởng vào: 13/9/16

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 4. 180
  Thưởng vào: 13/9/16

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 5. 600
  Thưởng vào: 12/4/16

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 6. 200
  Thưởng vào: 7/11/15

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 7. 400
  Thưởng vào: 7/11/15

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 8. 150
  Thưởng vào: 18/10/15

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 9. 200
  Thưởng vào: 19/9/15

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 10. 100
  Thưởng vào: 29/6/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 11. 100
  Thưởng vào: 29/6/15

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 12. 60
  Thưởng vào: 29/6/15

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 13. 100
  Thưởng vào: 21/6/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 14. 30
  Thưởng vào: 13/12/14

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 15. 50
  Thưởng vào: 13/12/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 16. 20
  Thưởng vào: 31/10/14

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 17. 10
  Thưởng vào: 12/7/14

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 18. 10
  Thưởng vào: 7/7/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 19. 10
  Thưởng vào: 8/10/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 20. 5
  Thưởng vào: 4/6/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 21. 5
  Thưởng vào: 18/4/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...