Điểm thưởng dành cho Queenbj | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Queenbj

 1. 100
  Thưởng vào: 27/4/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 2. 60
  Thưởng vào: 3/11/13

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 3. 30
  Thưởng vào: 17/8/13

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 4. 10
  Thưởng vào: 6/12/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 5. 10
  Thưởng vào: 14/11/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 6. 10
  Thưởng vào: 24/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 7. 500
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 8. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 9. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 10. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 11. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...