Điểm thưởng dành cho sonlilac | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho sonlilac

 1. 400
  Thưởng vào: 10/7/16

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 2. 200
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 3. 300
  Thưởng vào: 24/2/16

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 4. 500
  Thưởng vào: 24/2/16

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 5. 180
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 6. 200
  Thưởng vào: 15/1/16

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 7. 100
  Thưởng vào: 16/7/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 8. 100
  Thưởng vào: 23/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 9. 150
  Thưởng vào: 22/12/14

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 10. 100
  Thưởng vào: 26/7/14

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 11. 50
  Thưởng vào: 23/11/13

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 12. 60
  Thưởng vào: 23/11/13

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 13. 10
  Thưởng vào: 10/11/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 14. 30
  Thưởng vào: 9/6/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 15. 10
  Thưởng vào: 9/6/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 16. 10
  Thưởng vào: 9/6/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 17. 5
  Thưởng vào: 9/6/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 18. 5
  Thưởng vào: 9/6/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...