Điểm thưởng dành cho the_darkness | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho the_darkness

  1. 180
    Thưởng vào: 11/12/13

    Bạn đã có 300 bài viết

    Bạn đã có 300 bài viết

  2. 10
    Thưởng vào: 25/11/13

    Bạn đã có 10 bài viết

    Bạn đã có 10 bài viết

  3. 200
    Thưởng vào: 10/5/12

    Bạn đã có 1000 điểm thành tích

    Bạn đã có 1000 điểm

  4. 400
    Thưởng vào: 10/5/12

    Bạn được 200 likes

    Bạn được 200 likes

  5. 150
    Thưởng vào: 7/5/12

    Bạn đã có 200 bài viết

    Bạn đã có 200 bài viết

  6. 30
    Thưởng vào: 7/5/12

    Bạn đã có 50 bài viết

    Bạn đã có 50 bài viết

  7. 10
    Thưởng vào: 7/5/12

    Bạn đã có 30 bài viết

    Bạn đã có 30 bài viết

  8. 200
    Thưởng vào: 7/5/12

    Bạn được 100 likes

    Bạn được 100 likes

  9. 100
    Thưởng vào: 7/5/12

    Bạn được 50 likes

    Bạn được 50 likes

  10. 50
    Thưởng vào: 29/3/12

    Tham gia XVN 100 ngày

    Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

  11. 100
    Thưởng vào: 29/3/12

    Tham gia XVN 365 ngày

    Tham gia XVN tròn 1 năm

  12. 60
    Thưởng vào: 29/3/12

    Bạn đã có 100 bài viết

    Bạn đã có 100 bài viết

  13. 10
    Thưởng vào: 29/3/12

    Bạn đã có 20 bài viết

    Bạn đã có 20 bài viết

  14. 5
    Thưởng vào: 29/3/12

    Có ai đó thích bài viết của bạn

    Bài viết đầu tiên của bạn có người like

  15. 5
    Thưởng vào: 29/3/12

    Bài viết đầu tiên

    Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...