Điểm thưởng dành cho viaX | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho viaX

 1. 10
  Thưởng vào: 23/3/16

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 2. 10
  Thưởng vào: 10/3/16

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 3. 10
  Thưởng vào: 28/2/16

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 4. 5
  Thưởng vào: 26/2/16

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm

 5. 5
  Thưởng vào: 25/2/16

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like


Đang tải...