Điểm thưởng dành cho Vincent1190 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Vincent1190

 1. 500
  Thưởng vào: 18/10/16

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 2. 800
  Thưởng vào: 18/10/16

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 3. 800
  Thưởng vào: 18/10/16

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 4. 500
  Thưởng vào: 23/4/16

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 5. 400
  Thưởng vào: 7/4/16

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 6. 1000
  Thưởng vào: 6/4/16

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 7. 800
  Thưởng vào: 20/10/15

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 8. 300
  Thưởng vào: 3/9/15

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 9. 600
  Thưởng vào: 3/9/15

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 10. 500
  Thưởng vào: 25/6/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 11. 250
  Thưởng vào: 25/6/15

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 12. 400
  Thưởng vào: 2/6/15

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 13. 200
  Thưởng vào: 27/3/15

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 14. 200
  Thưởng vào: 16/3/15

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 15. 300
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 16. 100
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 17. 180
  Thưởng vào: 15/3/15

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 18. 100
  Thưởng vào: 20/1/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 19. 150
  Thưởng vào: 19/1/15

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 20. 100
  Thưởng vào: 24/12/14

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 21. 60
  Thưởng vào: 24/12/14

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 22. 50
  Thưởng vào: 7/8/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 23. 30
  Thưởng vào: 28/3/14

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 24. 20
  Thưởng vào: 1/1/14

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 25. 10
  Thưởng vào: 13/11/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 26. 10
  Thưởng vào: 2/11/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 27. 10
  Thưởng vào: 31/7/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 28. 5
  Thưởng vào: 27/7/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 29. 5
  Thưởng vào: 26/7/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...