Điểm thưởng dành cho xpshop | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho xpshop

 1. 30
  Thưởng vào: 28/3/15

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 2. 50
  Thưởng vào: 28/3/15

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 3. 10
  Thưởng vào: 28/12/14

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 4. 10
  Thưởng vào: 16/12/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 5. 10
  Thưởng vào: 3/12/14

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 6. 100
  Thưởng vào: 19/11/14

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 7. 5
  Thưởng vào: 28/9/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 8. 5
  Thưởng vào: 27/9/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...